image1

NASZA MISJA

Misją Fundacji Herbooks jest propagowanie równości płci oraz wzmacnianie pozycji kobiet w społeczeństwie przez dostarczanie literatury i materiałów edukacyjnych, które poruszają zagadnienia związane z feminizmem, dyskryminacją płciową, przemocą wobec kobiet, polityką równouprawnienia, a także inne tematy związane z kulturą, historią i polityką kobiet.  

WIZJA

Naszą wizją jest stworzenie księgarnio-kawiarni feministycznej w Łodzi, która będzie jednocześnie miejscem spotkań i rozwoju kobiet.
A w niej…
 • zaoferujemy Wam najlepsze książki feministyczne, jakie ukażą się na rynku wydawniczym,
 • zaprosimy pisarki, polityczki i aktywistki, z którymi będziecie mogły porozmawiać o prawach kobiet i ważnych społecznie sprawach,
 • w czasie warsztatów, wykładów, prelekcji znajdziecie inspiracje do działania i wprowadzenia pozytywnej zmiany w Waszym życiu i najbliższym otoczeniu,
 • będziecie mogły samodzielnie i bezpłatnie organizować własne wydarzenia i inicjatywy,
 • jeśli zechcecie rozpocząć własną działalność gospodarczą (np. po okresie wychowawczym lub w celu przebranżowienia się), będziecie mogły bezpłatnie skorzystać z lokalu w celu zorganizowania pokazów, szkoleń, wystaw, warsztatów, które pozwolą Wam wrócić na rynek pracy,
 • napijecie się smacznej kawy i przekąsicie małe co nieco:)

A co z osobami, które nie identyfikują się jako kobiety?

Jeśli jesteś za równouprawnieniem płci i samostanowieniem każdej osoby, sprzeciwiasz się przemocy oraz dyskryminacji kobiet i mniejszości seksualnych, etnicznych i innych, ważna jest dla Ciebie przyszłość planety i różnorodność istot na niej żyjących to jesteśmy także dla Ciebie.

image 3

CELE FUNDACJI

 • Dostarczanie literatury i materiałów edukacyjnych związanych z feminizmem, równością płci, historią i kulturą kobiet.
 • Zachęcanie do czytania i poznawania problemów związanych z dyskryminacją płciową, przemocą wobec kobiet oraz innymi problemami społecznymi.
 • Utworzenie pierwszej w Polsce stacjonarnej księgarni feministycznej, która będzie miejscem otwartym na dyskusje i debaty na temat feminizmu i równości płci.
 • Wspieranie autorów i autorek piszących na tematy związane z feminizmem i równością płci, a także promowanie różnorodności wśród autorów i autorek.
 • Działanie na rzecz zmian społecznych i politycznych na rzecz równości płci, poprzez organizowanie wydarzeń, kampanii społecznych i wspieranie inicjatyw społecznych.
 • Tworzenie inkluzywnej przestrzeni, w której każda osoba, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, pochodzenia czy wieku, może czuć się bezpieczna i doceniona.
 • Wspieranie działań na rzecz równości płci i promowanie idei feminizmu wśród społeczności lokalnej.
 • Inspirowanie i angażowanie osób do działań na rzecz równości płci i zmian społecznych.

CO ROBIMY

 • Wyszukujemy na rynku książki propozycje wydawnicze pod kątem wartości feministycznych, równości płci, historii i kultury kobiet.
 • Prowadzimy profile w mediach społecznościowych, gdzie prezentujemy nowości książkowe z zakresu literatury feministycznej. Znajdziecie nas na Facebooku i Instagramie.
 • Organizujemy spotkania on-line i w realu z autorkami_ami i ekspertkami_ami z różnych dziedzin, z którymi w oparciu o książki feministyczne rozmawiamy o sytuacji kobiet we współczesnym świecie, ich dążeniach i potrzebach.
 • Prowadzimy Internetową Księgarnię Feministyczną Herbooks.pl.
 • Zbieramy pieniądze na stworzenie pierwszej w Polsce stacjonarnej księgarni feministycznej.

ZESPÓŁ

iWONA

Iwona Michalak

Prezeska Zarządu Fundacji, fundatorka

Jestem założycielką i wizjonerką feministycznej księgarni internetowej i Fundacji Herbooks, feministką, matką. Wiele lat pracowałam w szkole jako nauczycielka. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku historia. Założyłam księgarnię Herbooks.pl, żeby skrócić drogę poszukiwań kobietom, które chcą zyskać i/lub pogłębić swoją świadomość. Wierzę, że jeśli tak się stanie, świat będzie lepszym miejscem.

Agata

Agata Woźniewska-Maczuga

Wiceprezeska Zarządu Fundacji

Jestem kulturoznawczynią i wielokrotną przedsiębiorczynią : stylistką i kostiumografką, organizatorką wypoczynku, a nawet imprez sportowych. Matką trzech wspaniałych córek, partnerką życiową z ponad trzydziestoletnim stażem i opiekunką suczki Loli i kotki Luny. Pasjonatką literatury, filmów i podcastów o tematyce związanej z rozwojem osobistym i zdrowiem psychicznym. Sopranistką w Chórze przy Filharmonii Dolnośląskiej. Wegetarianką, wytrawną kucharką i uzdolnioną cukierniczką – dlatego zamierzam przejąć pieczę nad kawiarnianą stroną naszego stacjonarnego przedsięwzięcia. Feminizm to według mnie potężna energia inkluzywności, równouprawnienia i uprawomocnienia różnorodności. A kultura ( literatura, film, teatr, sztuki wizualne) to idealne medium dla szerzenie tej idei. Moim marzeniem jest organizacja Multimedialnego Festiwalu Feministycznego Fundacji Herbooks.

Ewa Bassendowska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Jestem pracowniczką korporacji, pracoholiczką, miłośniczką Harrego Pottera i kryminałów, słońca i błogiego lenistwa z książką na hamaku, eks-żoną i przyszłą psycholożką. Jestem dumną matka dwojga cudownych dzieci, Łucji i Filipa, szczęśliwą opiekunką goldenki Luny, oraz kotów Charlie i Lucjusza. Wciąż poszukuję: wiedzy, swojego miejsca na Ziemi, miłości i siebie samej. Literatura feministyczna jest niesamowitą inspiracją do tego, aby codziennie, małymi krokami, wprowadzać potrzebne zmiany. Uświadamia mi skalę problemów, pokazuje jak wiele mamy do zrobienia i w jak wielu obszarach.

Ola

Aleksandra Filipowicz

Członkini Rady Fundacji

Work in progress

Malwina Suwała

Członkini Rady Fundacji

Z wykształcenia jestem psycholożką, związaną z obszarem HR, w sercu artystką i malarką. Od zawsze byłam wrażliwa na problemy społeczne, równościowe i wolnościowe. Jednak dopiero zrozumienie feminizmu nadało moim wartościom strukturę i pozwoliło na dalszy rozwój w zgodzie ze sobą i z szacunkiem dla innych, poczuciem, że nie jestem w tym sama. Siła kobiet, którą wykorzystują, aby zmieniać ten nadal mało sprzyjający wielu grupom świat, niezmiennie wywołuje dreszcz inspiracji, determinacji i dumy, szczególnie gdy mogę być częścią lub wsparciem tego ruchu.

STATUT FUNDACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Iwona Michalak, zwana dalej „Fundatorką”, oświadczeniem złożonym w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 8 grudnia 2022 roku przez Annę Nowakowską-Lewek notariusza w Łodzi, repertorium A numer 3477/2022, ustanowiła fundację o nazwie: Fundacja Herbooks, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniami nazwy na języki obce.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.

2. Dla realizowania swoich celów kulturalnych i społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Fundacja może:

a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w innych fundacjach.

4. Decyzje w sprawie utworzenia wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych oraz zakresu ich działania podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 3

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres w dowolnej wersji językowej.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

Fundacja ma prawo ustanawiać i przyznawać odznaczenia i medale honorowe oraz inne wyróżnienia i nagrody osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Fundacji, a także osobom szczególnie zasłużonym dla wymienionych w Statucie celów, które wyznaczyła sobie Fundacja. (uzasadniony, np. nagrody literackie, konkursy itd.)

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji

Działalność statutowa

§ 5

Celem Fundacji jest uświadamianie i wspieranie kobiet poprzez promowanie literatury feministycznej oraz innych rodzajów twórczości, gdzie w centrum uwagi stawia się kobietę, jej problemy i życie, jak również promocja i wspieranie równouprawnienia kobiet i grup dyskryminowanych, a w szczególności:

a) rozwój i promocja literatury feministycznej, wspieranie czytelnictwa w tym zakresie,

b) wspieranie aktywności kobiet w dziedzinie literatury, zarówno w zakresie jej tworzenia, jak i odbioru,

c) wspomaganie kobiet we wszelkich aktywnościach artystycznych, szczególnie literackich, podejmujących tematykę równouprawnienia, praw kobiet i działań antydyskryminacyjnych,

d) uświadamianie społeczeństwa w zakresie praw kobiet i równouprawnienia,

e) wspieranie wszelkich aktywności przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na m.in. płeć, orientację seksualną i tożsamość oraz przemocy wobec kobiet, a także innych grup dyskryminowanych, a także propagowanie wiedzy na ten temat,

f) wspieranie działalności naukowej, publicystycznej i oświatowej skierowanej do kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych, podejmowanej w celu zwiększenia świadomości w zakresie równouprawnienia płci, praw kobiet, przeciwdziałania przemocy, edukacji seksualnej,

g) wspieranie i promowanie wszelkich form ochrony wolności słowa, swobodnej wymiany myśli i idei,

h) wzmacnianie więzi społecznych w środowisku lokalnym, szczególnie wspieranie idei siostrzeństwa,

i) propagowanie idei demokracji, ochrony środowiska naturalnego, wsparcia dla osób wykluczanych, w ramach działalności społecznej i charytatywnej.

§ 6

Fundacja może realizować swoje cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:

 

a) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych i niematerialnych, jak również ich lokowanie w kraju i za granicą (z wyłączeniem lokowania w instrumenty o charakterze spekulacyjnym lub wysokiego ryzyka) w celu zapewnienia finansowania różnych form działalności Fundacji,

b) prowadzenie księgarni feministycznej internetowej i stacjonarnej, w której będzie oferowana wyselekcjonowana literatura zgodna z celami Fundacji, a która będzie jednocześnie miejscem spotkań kobiet i osób je wspierających,

c) organizowanie wydarzeń kulturalnych: spotkań autorskich, festiwali i innych eventów z udziałem pisarek i pisarzy, artystek i artystów, ludzi kultury, nauki i publicystyki oraz z udziałem publiczności,

d) organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów i innych form działalności edukacyjnej dla kobiet, mężczyzn i innych osób,

e) tworzenie grup, klubów dyskusyjnych, debat dla lokalnej społeczności, szczególnie dla kobiet o tematyce zgodnej z celami Fundacji, tworzących okazję i atmosferę do swobodnej wypowiedzi oraz uzyskania wsparcia siostrzeńskiego,

f) fundowanie nagród i odznaczeń dla twórczyń i twórców, naukowczyń i naukowców, które/którzy w swej twórczości i działalności naukowej podejmują tematy równouprawnienia płci, praw kobiet, przeciwdziałania przemocy, edukacji seksualnej itp.,

g) organizowanie lub wspieranie konkursów literackich i innych artystycznych, których tematyka mieści się w celach Fundacji,

h) współpracę z innymi instytucjami kultury oraz wspieranie ich działalności związanej z równouprawnieniem płci, praw kobiet itp., szczególnie z bibliotekami, domami kultury i innymi,

i) współpracę z podmiotami sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego o podobnych celach, w szczególności działających na rzecz kobiet i prowadzącymi działalność antydyskryminacyjną,

j) współpracę z organami administracji publicznej w kraju i za granicą oraz z instytucjami międzynarodowymi,

k) współpracę z ośrodkami naukowymi oraz wspieranie ich działalności służącej poprawie sytuacji kobiet oraz grup dyskryminowanych w społeczeństwie,

l) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i wystawienniczej,

m) inicjowanie i wspieranie innych działań zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji.

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Na realizację celów statutowych Fundacji Fundatorka przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych), która stanowi fundusz założycielski Fundacji.

2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, jak również mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorki,

b) grantów, dotacji i subwencji od osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych,

c) darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,

d) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

e) sponsoringu,

f) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,

g) odsetek i depozytów bankowych,

h) działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,

i) dochodów z działalności gospodarczej.

§ 9

1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach i innych instytucjach finansowych o wysokiej reputacji, z uwzględnieniem wymogów polskiego prawa dewizowego.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Programowej lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Programowej lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Programowej lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Programowej lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

Dla realizacji celu statutowego Fundacja może prowadzić:

1. Działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji działalności:

a) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),

b) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)

c) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),

d) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),

e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

f) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),

g) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)

h) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

i) wydawanie książek (58.11.Z), gazet (58.13.Z), czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

j) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

k) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),

l) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

m) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

 

2. Odpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiot, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności może obejmować w szczególności:

a) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

c) działalność wspomagająca edukację (86.60.Z),

d) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),

e) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (91.01.A, 91.01.B, 91.02.Z).

§ 12

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Działalność gospodarcza stanowi funkcję pomocniczą dla działalności statutowej.

3. W przypadku gdyby do podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej w danym przedmiocie niezbędne było uzyskanie koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru, innych zgód regulacyjnych, dokonanie zgłoszenia lub spełnienie innych wymogów wynikających z przepisów prawa Fundacja podejmie taką działalność po dokonaniu takich uprzednich czynności wymaganych przepisami prawa.

4. Na wypadek podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej, Fundatorka przeznacza na prowadzenie takiej działalności z funduszu założycielskiego kwotę 1.000 (słownie: tysiąc złotych).

5. Zarząd Fundacji może przekazać na cele prowadzenia działalności gospodarczej składniki majątku Fundacji, w tym środki finansowe, ponad kwotę określoną w ust. 4 w tym wpływy z darowizn, spadków, subwencji, grantów i dotacji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa, postanowienia Statutu, umowa z donatorem, grantodawcą lub innymi osobami trzecimi lub treść testamentu.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 13

1. Władze Fundacji stanowią Zarząd Fundacji, który kieruje jej działalnością oraz Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji może, jeśli uzna to za stosowne, powołać Radę Programową Fundacji.

3. Członkinie/członkowie organów Fundacji mogą uczestniczyć w ich posiedzeniach osobiście, a także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Z posiedzeń organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, a w którym należy:

a) stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał;

b) wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

5. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu, w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która ponadto wskazuje na liście obecności członkinie/członków organu Fundacji uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem.

6. Członkiniom/członkom organów Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów oraz, gdy Zarząd Fundacji tak postanowi z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze statutu i przepisów prawa – wynagrodzenie.

7. W posiedzeniach organów Fundacji mogą uczestniczyć osoby nie będące ich członkiniami/członkami w charakterze ekspertów z głosem doradczym na zaproszenie co najmniej jednej członkini/jednego członka organu. Udział w posiedzeniu takiej osoby musi być każdorazowo zaakceptowany przez Zarząd Fundacji.

8. Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu, mandat członka organu Fundacji ustaje w przypadku:

a) śmierci,

b) pisemnej rezygnacji złożonej osobie przewodniczącej danemu organowi lub Fundatorce (a w wypadku braku takich osób – Zarządowi Fundacji),

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) rozwiązania organu w przypadku przewidzianym Statutem.

Zarząd Fundacji

§ 14

 

1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech członkiń/członków, w tym prezeski/prezesa.

2. Fundatorka może być członkinią Zarządu.

3. Pierwszy skład Zarządu, w tym prezeskę/prezesa Zarządu, powołuje Fundatorka.

4. Prezeska/prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

5. Wybór członkini/członka Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, następuje w formie uchwały Zarządu.

6. Wybór prezeski/prezesa Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję, następuje w formie uchwały Zarządu.

7. Członkiniami/członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, w tym rocznego planu finansowego Fundacji,

b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego,

c) zarządzanie majątkiem Fundacji,

d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.

3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

§ 16

1. Zarząd decyzje podejmuje w jawnym głosowaniu, podczas posiedzeń, w formie uchwał.

2. Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność przynajmniej połowy członkiń/członków Zarządu oraz zwykła większość głosów członków/członkiń Zarządu obecnych na danym posiedzeniu, chyba że dalsze postanowienia statutu mówią inaczej.

3. Do odwołania członkini/członka Zarządu niezbędna jest obecność przynajmniej połowy członkiń/członków Zarządu oraz bezwzględna większość głosów.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezeska/prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na zgłoszony na piśmie wniosek innej członkini/innego członka Zarządu albo na zgłoszony na piśmie wniosek innego organu Fundacji. Jeśli prezes/prezeska mimo wniosku nie zwołuje posiedzenia przez 21 dni, prawo zwołania posiedzenia przysługuje wnioskodawcy.

3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie/wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Powiadomienia rozsyłane są drogą komunikacji elektronicznej co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

§ 18

Członkinie/członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rada Fundacji

§ 19

1. Rada składa się z od trzech do pięciu osób powołanych przez Fundatorkę.

2. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym.

3. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącą/przewodniczącego Rady, która/który reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje zebrania Rady i przewodniczy im.

4. Rada jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 20

1. Kadencja członkiń/członków Rady jest trzyletnia. Można pełnić funkcję członkini/członka Rady przez więcej niż jedną kadencję.

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie § 15 ust. 8 Statutu, członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także z chwilą:

a) odwołania przez Fundatorkę,

b) podjęcia przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów uchwały o wykluczeniu członka Rady Fundacji z jej składu.

4. W razie powołania członkini/członka Rady do Zarządu lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

5. Uzupełnienie składu Rady Fundacji w miejsce ustępujących osób dokonują pozostali członkowie Rady w drodze uchwały.

6. Członkinie/członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkiniami/członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

7. Żadna z osób wchodzących w skład Rady nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkinie/członkowie Rady swoją funkcję pełnią nieodpłatnie.

§ 21

1. Do kompetencji Rady należy:

a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

b) opiniowanie, na wniosek Zarządu, rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

d) opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego.

e) ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji.

§ 22

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodnicząca/przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na zgłoszony na piśmie wniosek dwóch członkiń/dwóch członków Rady albo na zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu. Jeśli przewodnicząca/przewodniczący mimo wniosku nie zwołuje posiedzenia Rady przez 21 dni, prawo zwołania posiedzenia przysługuje wnioskodawcy.

3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie/wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Powiadomienia rozsyłane są drogą komunikacji elektronicznej co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawicielka/przedstawiciel Zarządu.

5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącej/przewodniczącego.

Rada Programowa

§ 23

1. Rada Programowa może być powołana przez Zarząd w każdym momencie.

2. Rada pełni funkcję doradczą.

3. Szczegóły jej funkcjonowania określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 24

Oświadczenia woli we wszystkich sprawach Fundacji, w tym majątkowych, składają 2 członkinie/członkowie Zarządu, w tym prezeska/prezes Fundacji.

§ 25

Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w zakresie spraw określonych w udzielonym pełnomocnictwie.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 26

1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Fundatorka (a po jej śmierci lub utracie pełnej zdolności do czynności prawnych – Rada Fundacji uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów):

a) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji,

lub

b) na wniosek Zarządu.

2. Zmiana statutu Fundacji po wpisie Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi w życie z chwilą podjęcia decyzji Fundatorki lub uchwały Rady Fundacji.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzja o likwidacji Fundacji należy do Fundatorki, a po jej śmierci lub po utracie przez Fundatorkę pełnej zdolności do czynności prawnych – Rady Fundacji. Uchwała Rady Fundacji o likwidacji Fundacji powinna być podjęta większością dwóch trzecich głosów.

3. Decyzja Fundatorki lub Uchwała Rady Fundacji o wyrażeniu zgody na likwidację powinna wskazać podmiot lub podmioty o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji Fundacji.

4. O ile Rada Fundacji nie wyznaczy innego likwidatora, funkcję likwidatorów Fundacji sprawują wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz, w zależności od treści uchwały Rady Fundacji o likwidacji, upłynnić majątek Fundacji lub przekazać go w całości podmiotowi wskazanemu w uchwale Rady Fundacji lub w orzeczeniu sądu.

6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 28

1. Fundacja może tworzyć inne fundacje oraz przystępować do podmiotów, których działalność może służyć realizacji celów Fundacji.

2. O ile statut nie stanowi inaczej, po śmierci Fundatorki jej uprawnienia będzie wykonywała Rada Fundacji.

3. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.