Fundacja HERBOOKS

ZE STATUTU

Celem Fundacji jest uświadamianie i wspieranie kobiet poprzez promowanie literatury feministycznej oraz innych rodzajów twórczości, gdzie w centrum uwagi stawia się kobietę, jej problemy i życie, jak również promocja i wspieranie równouprawnienia kobiet i grup dyskryminowanych, a w szczególności:

 • rozwój i promocja literatury feministycznej, wspieranie czytelnictwa w tym zakresie,
 • wspieranie aktywności kobiet w dziedzinie literatury, zarówno w zakresie jej tworzenia, jak i odbioru,
 • wspomaganie kobiet we wszelkich aktywnościach artystycznych, szczególnie literackich, podejmujących tematykę równouprawnienia, praw kobiet i działań antydyskryminacyjnych,
 • uświadamianie społeczeństwa w zakresie praw kobiet i równouprawnienia,
 • wspieranie wszelkich aktywności przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na m.in. płeć, orientację seksualną i tożsamość oraz przemocy wobec kobiet, a także innych grup dyskryminowanych, a także propagowanie wiedzy na ten temat,
 • wspieranie działalności naukowej, publicystycznej i oświatowej skierowanej do kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych, podejmowanej w celu zwiększenia świadomości w zakresie równouprawnienia płci, praw kobiet, przeciwdziałania przemocy, edukacji seksualnej,
 • wspieranie i promowanie wszelkich form ochrony wolności słowa, swobodnej wymiany myśli i idei,
 • wzmacnianie więzi społecznych w środowisku lokalnym, szczególnie wspieranie idei siostrzeństwa,
 • propagowanie idei demokracji, ochrony środowiska naturalnego, wsparcia dla osób wykluczanych, w ramach działalności społecznej i charytatywnej.

Fundacja może realizować swoje cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:

 • prowadzenie księgarni feministycznej internetowej i stacjonarnej, w której będzie oferowana wyselekcjonowana literatura zgodna z celami Fundacji, a która będzie jednocześnie miejscem spotkań kobiet i osób je wspierających,
 • organizowanie wydarzeń kulturalnych: spotkań autorskich, festiwali i innych eventów z udziałem pisarek i pisarzy, artystek i artystów, ludzi kultury, nauki i publicystyki oraz z udziałem publiczności,
 • organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów i innych form działalności edukacyjnej dla kobiet, mężczyzn i innych osób,
 • tworzenie grup, klubów dyskusyjnych, debat dla lokalnej społeczności, szczególnie dla kobiet o tematyce zgodnej z celami Fundacji, tworzących okazję i atmosferę do swobodnej wypowiedzi oraz uzyskania wsparcia siostrzeńskiego,
 • fundowanie nagród i odznaczeń dla twórczyń i twórców, naukowczyń i naukowców, które/którzy w swej twórczości i działalności naukowej podejmują tematy równouprawnienia płci, praw kobiet, przeciwdziałania przemocy, edukacji seksualnej itp.,
 • organizowanie lub wspieranie konkursów literackich i innych artystycznych, których tematyka mieści się w celach Fundacji,
 • współpracę z innymi instytucjami kultury oraz wspieranie ich działalności związanej z równouprawnieniem płci, praw kobiet itp., szczególnie z bibliotekami, domami kultury i innymi,
 • współpracę z podmiotami sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego o podobnych celach, w szczególności działających na rzecz kobiet i prowadzącymi działalność antydyskryminacyjną,
 • współpracę z organami administracji publicznej w kraju i za granicą oraz z instytucjami międzynarodowymi,
 • współpracę z ośrodkami naukowymi oraz wspieranie ich działalności służącej poprawie sytuacji kobiet oraz grup dyskryminowanych w społeczeństwie,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i wystawienniczej,
 • inicjowanie i wspieranie innych działań zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji,
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych i niematerialnych, (…) w celu zapewnienia finansowania różnych form działalności Fundacji.

WŁADZE FUNDACJI

Zarząd:

Iwona Michalak – prezeska

Agata Woźniewska-Maczuga – wiceprezeska

Rada Fundacji:

Ewa Bassendowska – przewodnicząca

Aleksandra Filipowicz – członkini

Julia Madalińska – członkini