REGULAMIN SKLEPU
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, na jego stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Sklep internetowy Herbooks.pl, działający pod adresem https://www.herbooks.pl, prowadzony jest przez Fundację Herbooks z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rydzowa 9/3 (91-211 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001022481, NIP 9472010039, REGON 524590480. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
           § 1. Definicje
Sklep – prowadzony przez Fundację Herbooks sklep internetowy działający pod adresem: https://www.herbooks.pl (dalej łącznie jako „strona Herbooks.pl”), przy użyciu którego Fundacja Herbooks sprzedaje produkty oraz świadczy usługi za pośrednictwem Internetu; Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Konsument – klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie (Moje konto); Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Zamówienie – oświadczenie woli klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług; Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży produktów  w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem, a klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem; Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata); Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata); Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata); Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) – płatność dokonywana przez klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia; Treści – wszelkie treści zamieszczone przez klienta w Herbooks.pl zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu; Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez klienta formę dostawy; Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.); Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.); Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
            § 2. Kontakt ze Sklepem
 1. Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej: kontakt@herbooks.pl; b) telefonicznie: +48 693 877 710; c) pisemnie na adres: Fundacja Herbooks, ul. Rydzowa 9/3, 91-211 Łódź.
 2. Numer rachunku bankowego Sklepu: 83 1140 2004 0000 3802 8346 1383 mBank S.A.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą adresów i numerów  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w godzinach 18-22.
            § 3. Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania  zamówień na Produkty, niezbędne są: System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM; Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca; Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768; Sterowanie: klawiatura, mysz; Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s; Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
           § 4. Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Założenie Konta w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności strony  internetowej Herbooks.pl jest darmowe.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu,  adres poczty elektronicznej.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
            § 5. Zasady składania Zamówienia
 1. Informacje  o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu  art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy: a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny); c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, e) wybrać sposób dostawy Produktu, f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3. g) zapoznać się z regulaminem i potwierdzić jego akceptację zaznaczając okienko „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin”, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
           § 6. Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a) przesyłka InPost Paczkomaty. Konsument może skorzystać z następujących metod płatności: a) płatność przelewem na konto Sklepu b) płatność kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.  Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro c) płatność elektroniczna.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych  metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
            § 7. Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sklepem następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sklepu o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Sklepem.
 4. W przypadku wyboru przez Konsumenta: a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki, c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Konsument obowiązany jest dokonać  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępów 6 i 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Konsument ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Konsumenta liczy się w następujący sposób: a) w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu. b) w przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Konsumenta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Konsumenta w formularzu zamówienia.
 10. Po dokonanym powiadomieniu o braku możliwości realizacji całego zamówienia Konsument podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia tj. a) może zadecydować o anulowaniu całości zamówienia i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży; b) może podtrzymać żądanie wykonania umowy sprzedaży.
 11. Po dokonanym powiadomieniu o braku możliwości realizacji części zamówienia, Konsument podejmuje decyzje o sposobie dalszej realizacji zamówienia tj. a) może zadecydować o anulowania całości zamówienia i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży; b) może zadecydować o częściowej realizacji zamówienia (w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem) i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w zakresie niedostępnych produktów; c) może podtrzymać żądanie wykonania umowy sprzedaży.
 12. W przypadku, jeśli zamówienie zostało opłacone przez Konsumenta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w § 13, z zastrzeżeniem, że Sklep dokona tego zwrotu zgodnie z decyzją Konsumenta, przewidzianą odpowiednio w ust. 10 lub 11 powyżej.
 13. W przypadku braku zapłaty za produkt lub usługę objęte zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta potwierdzenia złożonego zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), o czym mowa w ust. 3 powyżej, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Konsument zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Konsumenta adres e-mail.
 14. W przypadku, jeśli Konsument dokona zapłaty za część zamówienia (z wyjątkiem płatności za pobraniem), to nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w § 13.
           § 8. Zmiany w zamówieniach
 1. Konsument może dokonywać zmian w zamówieniu, pod warunkiem potwierdzenia takiej zmiany w Biurze Obsługi Klienta lub może je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Konsumenta (Moje Konto) w zakładce „Zamówienia”.
 2. Modyfikacje dotyczące: adresu Konsumenta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Konto Konsumenta (Moje Konto).
           § 9. Ceny produktów
 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie Herbooks.pl: a) podawane są w złotych polskich, b) zawierają podatek VAT, c) nie zawierają kosztów dostawy, d) dotyczą jednej sztuki produktu bądź usługi.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
            § 10. Czas realizacji zamówienia
 1. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia do wysyłki.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą) do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Konsumenta (Moje konto) w zakładce „Zamówienia”.
 4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
            § 11. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu: Fundacja Herbooks ul. Rydzowa 9/3 91-211 Łódź.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym tutaj lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem.
 4. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta, przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, i) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
            § 12. Reklamacje
 1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 3. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać: a) wymiany produktu na wolny od wad, b) obniżenia ceny produktu, c) albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. W przypadku stwierdzenia wad produktu Konsument powinien odesłać produkt na adres: Fundacja Herbooks ul. Rydzowa 9/3 91-211 Łódź
 6. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Konsument wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na stronie Herbooks.pl.
 7. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu, niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 8. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
            § 13. Zwrot należności klientom
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Konsumenta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach: a) w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep; b) w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w § 11 ust. 4 Regulaminu; c) w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu, w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Konsumenta. Faktura zostanie wysłana do Konsumenta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie herbooks.pl w  Koncie Konsumenta (Moje konto), w  szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.
            § 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.  zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy  zawartej ze Sprzedawcą, b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie  polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, c) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
            § 15. Informacje ogólne
 1. Sklep nie prowadzi w ramach strony Herbooks.pl sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.
 2. Zawierając Umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Faktury mogą być też dołączone w formie papierowej do przesyłki.
 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym uzgodnieniu sposobu i kosztów wysyłki jest możliwa dostawa poza granice Polski.
 4. Adres e-mail podany przez Klienta w toku składania zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Herbooks.pl.
            § 16. Dane osobowe
 1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Konsument podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest Fundacja Herbooks z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rydzowa 9/3 (91-211 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001022481, NIP 9472010039, REGON 524590480.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a) w przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu  przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, b) w przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rydzowa 9/3, 91-211 Łódź lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@herbooks.pl.
 5. Konsument podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj).
            § 16. Newsletter. Treści
 1. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail lub/i numer telefonu podany przez Konsumenta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.
 3. Konsument może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem kontakt@herbooks.pl.
 4. Konsument posiadający Konto Konsumenta (Moje Konto), o ile strona Herbooks.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać Treści na stronie Herbooks.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności strony Herbooks.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). Dodanie danej Treści do strony Herbooks.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Konsumenta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści na stronie herbooks.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Sklepowi niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w działalności strony Herbooks.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w Herbooks.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Konsumentowi nie przysługuje od Sklepu jakiekolwiek wynagrodzenie. Sklep zobowiązuje się korzystać z Treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona Sklepowi licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym ze Sklepem.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z Herbooks.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Sklep powiadomi Konsumenta na adres e-mail Konsumenta.
 6. Sklep zastrzega, że podstawową funkcjonalnością strony Herbooks.pl jest sprzedaż produktów, a nie przechowywanie czy udostępnianie Treści, w związku z czym Konsument przyjmuje do wiadomości, że Sklep może w każdym czasie zaprzestać ich udostępniania w Herbooks.pl.
 7. Jeżeli dana Treść będzie miała charakter bezprawny, Sklep, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania Treści udostępnianych w Herbooks.pl.
            § 17. Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Konsumentem a Fundacją Herbooks z siedzibą w Łodzi.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Konsumenta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Herbooks.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to: a) cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania strony Herbooks.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie, b) cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Herbooks.pl, c) cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Konsumenta, d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej, e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny Herbooks.pl.
 5. Konsument ma możliwość korzystania ze strony Herbooks.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Konsument nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Konsument a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 7. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) wskazanych w § 14.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.
 10. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy: a) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Herbooks.pl, b) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep, c) poprawa obsługi Konsument, w tym przeciwdziałanie nadużyciom, d) zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie, e) potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności, f) konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep.
 11. Sklep zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w Herbooks.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres e-mail Konsumenta lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Moje Konto.
 12. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Konsumenta posiadającego Konto, o ile nie wypowie umowy o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu (zgodnie z procedurą usunięcia Moje Konto). Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.